Klachtenprocedure en afwerking

 

 

Kehrbach Opleidingen streeft ernaar om op een eerlijke, duidelijke, zorgvuldige en respectvolle manier om te gaan met zijn cursusdeelnemers en opdrachtgevers. Als u van mening bent dat wij daarin tekort zijn geschoten, dan lossen wij dit graag voor u op. Wij stellen het op prijs wanneer u bij vragen, onduidelijkheden, zorgen of problemen, zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Uw opmerkingen of klachten bieden ons zo mogelijk een kans om onze dienstverlening en kwaliteit te kunnen verbeteren. Ook alle op en aanmerkingen van het evaluatieformulier zullen we met zorg behandelen.


Wij zullen alles in het werk stellen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Wij stellen het dan ook op prijs om bij een eventueel probleem met u daarover in gesprek te gaan. Mocht dat niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u schriftelijk of per e-mail bij ons een klacht indienen via kehrbach@ADR-info.nl . Van iedere klacht zal een dossier worden aangelegd met daarin de aard van de klacht en de wijze van afhandeling. Dit dossier zal minimaal één jaar worden bewaard.De eventuele klachten zullen worden opgenomen in het Quality Management Systeem met vermelding van de klacht en de oplossing die daarvoor is aangedragen.
Om zorgvuldig met uw klachten om te gaan hebben wij de volgende regeling vastgesteld.


Begrippen


Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus gericht aan Kehrbach Opleidingen met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen. Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening.


Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij de directie heeft ingediend.


Directie: de eigenaar van Kehrbach Opleidingen de heer T. Kehrbach.

Procedure

1. De cursusdeelnemer of degene in wiens opdracht deze aan de cursus deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus een schriftelijke klacht over de uitvoering of organisatie van de cursus indienen bij de directie.          

2. De klager ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging, bij voorkeur via e-mail.

3. Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de directie de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat de directie dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.

4. Indien de klacht ontvankelijk is voor behandeling, zal de directie, uiterlijk 4 weken na de indiening van de klacht, de klager in de gelegenheid stellen om de klacht mondeling toe te lichten.

5. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat aan de klager zal worden toegezonden.

6. Vindt er geen gesprek plaats, dan zal de uitspraak ten aanzien van de klacht plaatsvinden binnen 6 weken nadat de klacht is ingediend.

7. De uitspraak wordt op schrift gesteld en met redenen omkleed. De klacht kan gegrond dan wel ongegrond worden verklaard.

8. Indien de klager het niet eens is met de door de directie genomen beslissing word de klacht voorgelegd aan de bevoegde rechter te Aurich (D).